COVID-19 interakcje
Należy pamiętać, że jeśli leku nie ma na liście, nie można automatycznie założyć, że można go bezpiecznie stosować. Nie ma zaleceń dotyczących stosowania terapii eksperymentalnej dla COVID-19. Ze względu na brak danych lub ograniczone dane dotyczące interakcji wielu leków, ocena ryzyka i korzyści z leczenia w odniesieniu do każdego pacjenta leży po stronie lekarza. Postępowanie w przypadku interakcji z nirmatrelwirem/rytonawirem (Paxlovid) może być złożone, a pełną informacją należy uzyskać ze strony internetowej.